2011. november 7., hétfő

Zajti Ferenc: XXXV. FEJEZET IZENET INDIÁBÓL

Irat, levél, izenet jött Indiából, mely hívta a gyermeket! Hisz onnan való volt a lelke, Kasyapa birodalmából. Zarathustra is Kasyapa leszármazottja. Viasa kolostorai írták. És Jézus nem tudott ellenállni. Az aranyakat, miket napkeleti bölcsei hoztak volt ajándékképpen, már rég elosztogatták. A lopó is segített tőle megszabadulni.

És elindult a gyermek. De nem egyedül. Valószínű, hogy az anya nem hagyta magára, - vele ment Mária is. József itthon maradt és várakozott. Még életben találta a visszatérő fiú és a leghűségesebb anya.

Az őskeresztény irodalom egyik legszebb költői terméke a Tamás Apostolnak tulajdonított "Gyöngy" néven szereplő költemény

A "Tamás-akta" előadása szerint, mikor Tamás apostol Misdai indiai király országában Charisnak, a király közeli rokonának feleségét, Mygdoniát megtéríti és Charis a börtönben az apostolt fenyegeti s ez válaszul Krisztus dicsőítésébe fog s fogolytársai meghatódva kérik, hogy imádkozzon értük is, akkor énekli imája befejeztével e dalt, mely Jézus lelkének Indiához való odatartozásáról beszél. Jézus szerepéről, melyet Palesztinában vállalt. A misszió munka hivatásszerűségének feledésbe menése, Jézusnak ebből való kiszabadítása és hivatására való emlékeztetése a költemény kitűzött célja és fő témája is egyben.

Hennecke, E., Neutestamentiche Apohryphen. Tübingen, Leipzig. 1904. p. 521-525. Thomasakten.

 • A "Gyöngy". 

 • "Midőn fiatal gyermek voltam
  S atyám palotájában
  Táplálóim, gazdaságán s bőségén örvendeztem,
 • Kelet országból, szülőföldünkről
  Útravadót adtak szüleim s elküldöttek engem.
  Kincses kamrájuk gazdagságából
  Útiterhet állítottak össze,
 • Nagyot s mégis könnyűt,
  Hogy egymagam vihessem.
  Arany a teher az ecceusok országából
 • És ezüst a nagy Gazakból,
  És chalcedonkő Indiából,
  Gyöngy a kusok országából.
  S felvérteztek engem azzal a gyémánttal,
 • (Mely szétzúzza a vasat)
  És levetették rólam a drágakővel kirakott aranyszőttes ruhát,
  Melyet szeretetükben csináltak volt,
  S az aranysárga köpenyt,
 • Mely termetemre illett.
  És arra a megállapodásra jutottak velem,
  S beírták szívembe, hogy el ne feledjem:
  "Ha lemégy Egyiptomba,
 • S onnan elhozod azt az egy-gyöngyöt,
  Mely ott (annak a tengernek közepén) van,
  Melyet a falánk kígyó körít -
  Akkor öltsd újra magadra a drágakővel kirakott ruhát,
 • S azt a köpenyt, melyben örömöd találtad,
  És légy testvéreddel (felebarátunkkal) együtt
  Örökös birodalmunkban."
  Én jöttem kelet felől (s ereszkedtem lefelé)
 • Nehéz, veszedelmes úton,
  Kísért két vezető,
  Mert tapasztalatlan voltam, hogy azon járhassak.
  Elhaladtam Mesene határa mentén,
 • Mely hetet heveskedő népének szállása,
  Elértem a babilóniaiak országába
  (S beléptem Sarburg falai közé).
  Midőn azonban megérkeztem Egyiptomba,
 • Ott elhagytak engem vezetőim, útitársaim,
  Én meg a legrövidebb úton neki a kígyónak,
  Barlangja körül szállottam meg,
  És vártam, hogy álomba szundítson,
 • Hogy titkon vegyem el gyöngyöm.
  Ámde mikor egyedül voltam
  S külsőmben lakótársaim szemében idegenesnek tűntem fel,
  Törzsbéli társam láttam ott keletről,
 • Szabadot, ifjút, bátrat, szépet,
  Előkelők fiát.
  Ő jött, együtt élt velem, s társammá lett,
  S barátommá s működésem, társává tettem őt.
 • De óvtam őt az egyiptomiaktól,
  S e tisztátalanok társaságától.
  Viseletüket mégis felvettem,
  Hogy ne tűnjek fel előttük idegen színében,
 • Mint olyan, aki kívülről jött oda,
  Hogy ismét visszanyerjem a gyöngyöt,
  És az egyiptomiak felköltötték ellenem a kígyót.
  De valami réven, akármi is volt az,
 • Megtudták, hogy nem országukból való voltam
  És csellel, fogással léptek fel ellenem,
  S én ettem ételükből.
  Akkor már nem tudtam többé, hogy királyfi vagyok,
 • S szolgáltam királyuknak,
  De elfeledkeztem a gyöngyről is,
  Melyért szüleim küldöttek volt,
  S étkük nehéz volta miatt
 • Mély álomba merültem.
  Mikor azonban ezt szenvedtem,
  Észrevették ezt szüleim s szenvedtek érettem.
  És szállt a hirdetés országunkban szerte,
 • Hogy mindenki jöjjön kapunk elé.
  És Parthia királyai s méltóságai,
  S kelet minden nagyja
  Értem azt a végzést eszközölték ki,
 • Hogy ne maradjak Egyiptomban.
  Írtak is nékem, alá is írták a
  Hatalmasok, így:
  >Atyádtól, a királyok királyától,
 • És anyádtól, ki keletet uralja,
  S bátyádtól, ki második utánunk,
  Üdvözlet fiúnknak Egyiptomban!
  Kelj fel s ébredj álmodból
 • És halljad a levél szavait
  S gondolj arra, hogy királyfi vagy.
  Ládd, rabszolgaigát vettél magadra!
  Gondolj arra a gyöngyre,
 • Melyért Egyiptomba küldöttek volt,
  Gondolj aranyszőttes ruhádra
  S büszke köpenyedre,
  Melyet fel kell öltened s amellyel díszítned kell magad.
 • Neved bejegyezve a bátrak életkönyvébe
  S együtt kell bátyáddal, a mi, helytartónkkal
  Királyságunkban lakoznod!
  Levelem oly levél,
 • Mit a király lepecsételt
  A gonosz babilóniaiak
  S Sarbug labirintja zsarnok démonai miatt.
  repült, mint a sas,
 • Minden madarak királya,
  repült és leereszkedett nálam
  És csupa szó lett.
  Szavára, hallható hangjára
 • De felpattantam álmomból,
  Felvettem, megcsókoltam,
  Pecsétjét feltörtem s olvastam.
  Tartalma de megegyezett azzal,
 • Mi színembe volt írva.
  Tüstént gondoltam rá, hogy királyok fia vagyok
  S szabad származásom a maga életmódja után vágyott,
  Arra a gyöngyre is rágondoltam,
 • Melyért Egyiptomba küldöttek volt
  S kezdettem varázsszavakkal megigézni
  A borzasztó és falánk kígyót.
  Elaltattam mélyen s elszenderítettem,
 • Mert atyám nevét ejtettem ki fölötte
  És második fiúnkét
  S anyámét, Kelet királynőjéét.
  És elraboltam a gyöngyöt
 • S megfordultam, hogy szüleimhez vigyem azt.
  A szennyruhát levetettem
  S visszahagytam országukban,
  S utamat azonnal
 • Hazám fénye felé irányítottam Keleten.
  És az úton előttem találtam levelem,
  Amely felébresztett.
  És amint szavával engem, az alvót felébresztett volt,
 • Épp úgy vezetett is a belőle áradó fény által.
  Mert a kínai selyemre írott királyi írás
  Fel-felsugárzott szemeim előtt.
  És szava, vezetése által
 • Iparkodásom újra meg újra biztatta.
  S mialatt a szeretet vezetett és vonzott
  Elhaladtam Sarbug labirintja mellett,
  Balra hagytam Babilont
 • És elértem a nagy Mesémébe,
  Kereskedők kikötőjébe,
  Mely a tenger partján fekszik.
  És díszruhám, mit levetettem volt
 • És köpenyem, melybe öltöztem, volt
  Warkan (Hyrkania) magasáról szüleim odaküldötték
  Kincstárosaikkal,
  Kikre hűségük folytán rájuk bízták.
 • De én nem emlékeztem többé pompájukra,
  Mert mint ifjú gyermek hagytam vissza atyám palotájában
  Azonban hirtelen megláttam a ragyogó ruhát
  Mintegy saját tükröződésemben felhasonlani.
 • Egészen megpillantottam magamban
  S megismertem s láttam magamat rajta át egészen.
  Kettő voltunk, egymástól elkülönülne,
  És mégis egy ismét, egy alakban.
 • Igen, a kincstárosokat is kettősöknek láttam.
  Akik a ruhát hozták volt
  És mégis egy alakjuk volt,
  Egy királyi jelt hordtak mind a ketten.
 • Az a kincs és gazdagság volt kezükben
  És azt adták vissza, ami megilletett,
  A pompás ruhát,
  Ragyogó színekben díszítve
 • Arannyal és drágakővel
  És gyönggyel szemgyönyörködtető színben -
  Ezek voltak felül ráerősítve,
  És minden varrása gyémánttal volt összefoglalna.
 • És a királyok királyának teljes képe
  volt az egész ruhán,
  És felül zafírkövek voltak ráillően odafűzve,
  Zafírkövekként csillámlanak szenei.
 • Viszont meg azt láttam,
  Hogy a megismerés gerjedelmei áramlanak teljes egészéből.
  S kész volt arra, hogy megszólaljon.
  Hallottam is, amint azokkal,
 • Akik hozták volt, beszélt:
  Én a minden halandók legbátrabbjától származom,
  Én vagyok a tetterős,
  Ezért nevelkedtem én fel magánál az atyánál
 • És észrevettem magam, mint nőtt nagyságom
  Az ő erejéhez képest!
  S királyi mozdulataival
  Egészen hozzám omlott,
 • Kisietett elhozóinak kezéből,
  Ahhoz igyekezve, akinek fel kellett vennie.
  S engem is el fogott a vágy,
  Hogy elé siessek s magamra öltsem,
 • Kinyújtóztam, elvettem
  S színei szépségével díszítém magam
  S köpenyembe, mely királyét felülmúlta,
  Egészen beburkolóztam.
 • S mikor magamra öltöttem, felemeltettem
  Az üdvözlés és tisztelet kapujáig
  És meghajtottam fejem és imádtam
  Az atya fényességét, aki küldötte volt nekem,
 • Akinek parancsait teljesítettem.
  Hasonlóképpen megcselekedte ő is azt, amit megígért.
  S palotájának kapuiban
  Nagyjai közé vegyültem.
 • De ő örvendezett én rajtam s magához vett engem
  És én együtt voltam vele az ő palotájában
  Minden ő alattvalói dicsőítették pedig őt
  Boldog ujjongással.
 • És ő mondó nekem, hogy a
  Királyok királyának lapujához kell vele mennem,
  S áldozataimmal és a gyönggyel
  Egyszerre vele a király előtt megjelennem. "

És tovább olvassuk a tudósítást: Hazament azután a gyermek szüleivel együtt Názáreth városába és engedelmes vala nekik, - növekedvén erőben és bölcsességben.

Ebbe az időbe világít be egyik kopt apokrif történet elbeszélése, mely szerint a növekvő korban levő Jézus míg testileg erősödött, lelkileg bölcsességben gyarapodott, hatalmas isteni erejű szellemével átfogta az egész megmunkálandó misszióterületet. Míg a csendes műhely zajában elmélyedő szótlansággal forgatta az esztergakereket, azalatt messze-messze vidéken; távol országokban járt-kelt munkáló szelleme. Talán erre értette a szót, amikor egyszer tanítványainak mondotta: Még más juhaim is vannak én nékem.

Hogy az apokrif irat szavait halljuk:

 • Egyszer, amikor József atyával kint dolgozgatott a gyermek Jézus a közeli szőlőskertben - egy, a Kis Jézushoz hasonló angyali lény jött be egyenesen Mária szobájába. Mária nagyon megijedt, mert nem tudta megkülönböztetni gyermekétől, akihez nagyon hasonló volt, de mégse volt ugyanaz.
 • Hol van az én Jézusom, kérdezé az angyali lény, - mert találkoznom kell vele. ?
 • Nincs idehaza, válaszolta félénken Mária, - de mentem hazahívom. És elfutott a közeli szőlőskertbe. Odaérve, ahogy elmondta a jelenséget József atyának, - a szó eljutott a kis Jézushoz is, aki ujjongó örömmel kérdezé Mária anyát: Hol van ő, hogy viszontláthassam már, akire olyan régóta várakozom?
 • József, Mária és a gyermek Jézus sietve indultak a szőlőskertből haza. Ahogy beléptek Mária szobájába, ott várakozott a kis Jézussal megtévesztésig hasonlatos angyali lény Minthogyha ugyanegyek lettek volna. És amikor találkozott a kettő, csak átölelte a gyermeket a ragyogó szellem. És csak csókolta hosszan és a gyermek is őt, - mígnem eggyé olvadónak.

Így teltek, múltak azok a napok, hónapok és évek.